logo
arrow_backGeri

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda Watch Medya Teknoloji Dış Ticaret ve A.Ş.(Watch Medya) olarak, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) kararlarına ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR“) hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve aksiyonu alıyoruz. 

Watch Medya, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı:


 • Elde ettiğimiz verileri kullanma amacımızı ve şeklimizi mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
  • Sizin izninizle hangi bilgileri elde ettiğimizi ve bu bilgilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;
  • Bu bilgilerin hangi amaç ve yöntemlerle üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek;
  • Kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;
  • Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu açıklamaktır.
  Bu politika yalnızca Watch Medya hizmetlerinin kullanımı bakımından geçerlidir. Watch Medya’ya ait olmayan tüm web sitesi ve ortamlarda, ilgili kişi veya kurumun gizlilik politikası ve kuralları geçerli olacaktır.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü kişiler taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, hiçbir özel ya da tüzel kamu kurum ve kuruluşu ile paylaşılmayacağı gibi sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hiçbir devlet, kamu kurum ve kuruluşu, yerel idare ile ve ayrıca hiçbir özel ve tüzel kişi ve kuruluş ile de paylaşılmayacaktır.

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme

Kullanıcı bizimle iletişime geçerek ya da uygulama içinde yer alan adımları takip ederek kendi isteği ile kişisel verilerini, kaydını ve profilini silebilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Kullanıcı, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@watchmedya.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@watchmedya.com  e-mail adresi üzerinden ya da şirket adresi olan Şefikbey Sok. Archerson Köşkü No:3 Oda No: 301 Zühtüpaşa/Kadıköy/İstanbul adresine göndereceğiniz açık kimliğinizi içerir iadeli taahhütlü mektup ile iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Kişisel Verilerin Korunması İçin Hangi Güvenlik Önlemleri Uygulanmaktadır

Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler aldık. Aşağıdaki tedbirleri uyguladık:

1)Sunucularımızı güvenlik duvarları,

2)SSL bağlantıları

3)Hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma.

Bu Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

İşbu bilgilerin tümü, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Watch Medya Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından , Kişisel Verilerin Korunması Politikasının güncellenmiş bir sürümünü sitede yayınlayacaktır. Kullanıcı, bu değişikliklerden haberdar olmak ve Kişisel Verilerini nasıl koruma altına alacakları konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmesi önerilir. Bu bilgileri periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak Kullanıcı sorumluluğundadır ve kullanıcı/üye bunu kabul ve taahhüt eder.

Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen şartları kabul ettiğinizi gösterecektir. Değişlikleri kabul etmiyorsanız, Uygulamayı kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Watch Medya arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.